Algemene voorwaarden

In de voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Vervoerder: De natuurlijke- of rechtspersoon, die zich verbindt personen te vervoeren per
auto, alsmede diens personeel.
2. Chauffeur: Het personeel met inbegrip van de hulppersonen die dienst doet in opdracht van de Vervoerder in een vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
3. Reiziger: De persoon die door Vervoerder wordt vervoerd na afsluiting van een
vervoersovereenkomst (boeking).
4. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een Vervoersovereenkomst aangaat
met Vervoerder.
5. Opdracht: Iedere opdracht van Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm
dan ook.
6. Vervoersovereenkomst: De tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten
overeenkomst om vervoer te verrichten, in welke vorm dan ook.
8. Airport service: Al het overeengekomen personenvervoer per auto, autobus of bus waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
9. Bagage: Spullen die Vervoerder in verband met een door hem gesloten overeenkomst van
personenvervoer op zich neemt te vervoeren.
10. Handbagage: Bagage die Reiziger gemakkelijk draagbaar mee kan voeren.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten en
vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie
Airport service.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
Opdrachtgever of derde(n) wordt door Vervoerder uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden geldt slechts, indien en voor zover Vervoerder
die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd, en geldt slechts voor dat ene geval.

1. De Vervoersovereenkomst komt tot stand zodra de vervoersvraag van Reiziger of
Opdrachtgever is geaccepteerd en Vervoerder de Opdracht heeft aanvaardt. Aanbod en
acceptatie kunnen in welke vorm dan ook worden geaccepteerd, maar bij voorkeur
schriftelijk. De verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegenover Reiziger die niet
als Opdrachtgever optreedt. Door aanvaarding van de Opdracht treedt Reiziger als partij toe
tot de Vervoersovereenkomst.
2. Na opgave door Opdrachtgever van de reisgegevens aan Vervoerder doet
laatstgenoemde aan Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging toekomen, waarin de
overeengekomen prijs, ophaalpunt en voorlopige ophaaltijd(en), alsmede de aan Vervoerder
verstrekte reisgegevens vermeld worden. Bij een professioneel handelende Opdrachtgever
(niet zijnde een particulier) komt eerst na ondertekening en retournering en ontvangst van de
bevestiging door Vervoerder de overeenkomst tot stand. In geval van een particuliere
Opdrachtgever komt eerst na acceptatie van het aanbod van Vervoerder en/of ontvangst van
de aanbetaling de Vervoersovereenkomst tot stand tenzij door beide partijen anders
overeengekomen en vermeld op de factuur. Een schriftelijke bevestiging, factuur en een
afschrift van de Algemene Voorwaarden wordt u toegezonden, waarna de bepalingen van
genoemde voorwaarden nadrukkelijk deel uit maken van de overeenkomst.

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de
Vervoersovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in
alle redelijkheid niet van Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.
Vervoerder kan in dat geval Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, niet gehouden Reiziger enige
schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs totstandkomt via de taxameter, het
bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. In
geval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een evenredig deel
daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien, een
en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.
5. In geval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger
bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde
schadeloosstelling. Zie ook artikel 12 lid 3.

1. Reiziger is gehouden:
a. Door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzing of instructies op te volgen, zoals
het plaatsnemen op de door Vervoerder aangewezen zitplaats.
b. De gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die
voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door Reiziger wordt op deze
verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de auto te onthouden van:
a. Beschadiging en/of verontreiniging van de auto.
b. Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van
Vervoerder.
c. Het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen.
d. Het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder.
e. Agressie, het plegen handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een
andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen.
f. Het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter
bepaalde ritprijs te betalen.
4. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig
te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer alsmede derden ontstaat.
Genoemde handeling geschiedt uitsluitend op eigen risico.
5. Opdrachtgever c.q. Reiziger dient Vervoerder correct en tijdig te informeren inzake
wijzigingen van reisgegevens. Indien Opdrachtgever c.q. Reiziger dit nalaat is Vervoerder
niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane vertragingen. Schrijffouten of foutieve
vermeldingen van onder meer persoonlijke- en/of reisgegevens dienen onverwijld
medegedeeld te worden aan Vervoerder en zijn na acceptatie van de bevestiging zoals
vermeld in artikel 3 lid 2 voor rekening van de Opdrachtgever. Zie ook artikel 5 lid 8.
6. Indien Vervoerder ter uitvoering van verschillende overeenkomsten op één of meerdere
Reizigers moet wachten, dient iedere Reiziger afzonderlijk te gedogen dat maximaal 1 uur en
30 minuten, te rekenen vanaf het eerste contact met Vervoerder, ter plaatse wordt gewacht
op de overige partijen, tenzij anders overeengekomen en vermeldt in de
vervoerovereenkomst.
7. Indien Reiziger(s) zich om wat voor reden dan ook niet tijdig meldt/aanwezig is bij het
afgesproken ontmoetingspunt/ophaallocatie, zoals vernoemd in de bevestiging van de
Vervoersovereenkomst, dan vervalt het recht op de geboekte opdracht. Reiziger kan dan
binnen 30 uur kosteloos gebruik maken van de eerste beste gelegenheid heen/retour mits de
taxi(bus) niet volledig is afgehuurd en er voldoende zitplaatsen voorhanden in het voertuig.
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van dit aangeboden beschikbare vervoer, wordt er
geen restitutie van de ritprijs verleend.
8. Indien een vertraging van het voorafgaand vervoer van Reiziger tijdig (minimaal 4 uur voor
de oorspronkelijk geplande aankomst) wordt gemeld aan Vervoerder houdt Reiziger het
recht van vervoer. In een dergelijk geval kan de maximale wachttijd van 1 uur en 30 minuten
niet worden gegarandeerd. Reiziger kan er echter wel van uitgaan dat Vervoerder er alles
aan zal doen een zo spoedig mogelijk vervoer te organiseren.
9. Indien Reiziger vertrekt/terugkomt met een ander vluchtnummer/andere dag/tijdstip dient
Reiziger deze wijziging(en) uiterlijk 48 uur voor aanvang van de geboekte rit en tenminste 48
uur voor de nieuwe vertrek-/aankomsttijd en datum te melden aan Vervoerder. Indien
Reiziger dit nalaat tijdig te melden aan Vervoerder kan Reiziger gebruik maken van de
aangeboden alternatieve optie zoals vermeld onder artikel 5 lid 7.

1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde (hand)bagage op
zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het
in- en uitladen van (hand)bagage, tenzij zulks om (verkeers-)technische redenen volstrekt
onmogelijk is.
3. Vervoerder is verplicht aan Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken
waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf en datum wordt vermeld.
4. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het
vervoermiddel te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan worden
gevergd dat hij deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
5. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in
verband met boeking van ritten of anderzijds conform de Wet Persoonregistraties.
6. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het
vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt Reiziger zo spoedig mogelijk in
kennis van het staken en voorziet Reiziger, indien mogelijk, van de redenen en de door
Vervoerder te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur van het staken. Bij voortijdige
beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat de
taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit verschuldigd. In geval voor de
aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger voor het deel van de rit dat
inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd.
7. Bij opgetreden (niet gemelde) vertragingen aan de zijde van Reiziger, door welke oorzaak
dan ook, is Vervoerder verplicht 1 uur en 30 minuten te wachten, mits dat de maximale
wachttijd van de andere passagiers niet wordt overschreden. Bij het verstrijken van deze
termijn wordt Vervoerder geacht aan zijn verplichtingen voldaan te hebben en naar behoren
gepresteerd te hebben. Indien na het verstrijken van voormelde termijn Vervoerder met zijn
oorspronkelijke Opdrachtgever overeenkomt voor vervoer zorg te dragen, komt een nieuwe
overeenkomst alsdan tot stand. Zie ook artikel 5 lid 8.
8. Indien een vertraging door Reiziger (minimaal 4 uur voor de oorspronkelijk geplande
aankomst) wordt doorgegeven dan verplicht Vervoerder zich om de Reiziger te vervoeren
alleen kan dan geen garantie worden afgegeven dat Reiziger binnen 1 uur en 30 minuten na
aankomst op het ontmoetingspunt wordt vervoerd. Echter kan de Reiziger er vanuit gaan dat
Vervoerder, binnen het redelijke, er alles aan zal doen om deze zo snel mogelijk te
vervoeren.
9. Indien de Reiziger aankomt of vertrekt met een ander vluchtnummer en of een andere
dag/datum en deze dat meldt 48 uur voor het arriveren of vertrek van de oorspronkelijke
vlucht en/of 48 uur voor aankomst of vertrek van de eerdere vlucht dan zal Vervoerder deze
Reizigers ophalen binnen 1 uur en 30 minuten na aankomst op de ontmoetingsplaats van het
vliegveld en zullen de normale ophaaltijden in Nederland worden gehandhaafd. Indien
Reiziger dit verzuimt dan is Vervoerder niet gehouden Reiziger onder de overeengekomen
voorwaarden te vervoeren.
10. Vervoerder is gerechtigd om een rit te doen uitvoeren door een andere vervoerder en/of
met een ander voertuig, zonder dat daarvan voorafgaand schriftelijk kennis dient te worden
gegeven.

Transit biedt betrouwbare en betaalbare airport transfers van en naar de Johan Adolf Pengel luchthaven van Suriname. Daarnaast biedt Transit een uitgebreid aanbod aan taxi diensten speciaal voor reizigers.

1. Betalingen door Opdrachtgever/Reiziger aan Vervoerder dienen contant met een in
Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende
vormen van elektronische betaling inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
2. Vervoerder is gerechtigd van Opdrachtgever/Reiziger te bevorderen dat contante
betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid
munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud
veroorzaakt.
3. Vervoerder verstuurt te allen tijde een factuur aan Opdrachtgever/Reiziger. Betaling door
Opdrachtgever/Reiziger dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te worden
voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is
Opdrachtgever/Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in
rekening worden gebracht. De in rekening gebrachte kredietbeperking van 5% mag bij
betaling binnen 30 dagen in mindering gebracht worden op het netto factuurbedrag.
4. Indien contante betaling is overeengekomen dient volledige betaling van het
overeengekomen bedrag te worden voldaan voor aanvang van vervoer. Indien betaling op
dat moment niet of niet volledig plaats vindt, is Vervoerder gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden en het vervoer niet uit te voeren. De Opdrachtgever/Reiziger is alsdan ten titel van
schadevergoeding de volledige reissom verschuldigd.
5. Indien Opdrachtgever/Reiziger jegens Vervoerder in verzuim blijft, is hij verplicht wanneer
het tot een gerechtelijke procedure komt, Vervoerder de buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten volledig te vergoeden.
6. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever/Reiziger te
verrekenen met zijn schulden aan Opdrachtgever/Reiziger.
7. Het overeengekomen factuurbedrag dient Opdrachtgever/Reiziger in zijn geheel over te
maken op het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur, met dien verstande dat de
reissom uiterlijk één dag voor uitvoering van de overeenkomst door Vervoerder in ontvangst
moet zijn genomen. Boekingen waarbij niet meer redelijkerwijs aan bovenstaande is te
voldoen kan de betaling geschieden bij de Chauffeur.
8. Uitvoering op grond van de Vervoersovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals
die zijn vastgesteld door Vervoerder en tevoren aan Opdrachtgever/Reiziger bekend zijn
gemaakt. De door Vervoerder gehanteerde tarieven zijn inclusief B.T.W. tenzij anders
vermeldt.
9. Vervoerder is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Dit
voorschot bedraagt maximaal 30% van het door Opdrachtgever conform de
Vervoersovereenkomst aan Vervoerder verschuldigde bedrag. Op verzoek van
Opdrachtgever verstrekt Vervoerder aan Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van betaling.
10. Vervoerder is in geval Opdrachtgever nalaat dit voorschot tijdig te betalen, gerechtigd de
Vervoersovereenkomst op te zeggen. Door Vervoerder reeds gemaakte kosten, verband
houden met de uit te voeren ritten, zullen in rekening worden gebracht.
11. Het op de factuur vermeldde voorschot dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na
factuurdatum, tenzij door beide partijen anders overeengekomen en vermeldt op de
toegezonden factuur.

1. Indien een klacht over uitvoering van Vervoersovereenkomst is ontstaan dient deze direct
kenbaar te worden gemaakt aan de Chauffeur of dient deze direct per telefoon kenbaar
gemaakt te worden aan Vervoerder. Alleen dan kunnen klachten over de
totstandkoming/uitvoering van de Vervoerovereenkomst worden behandeld mits deze
schriftelijk binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd
en kenbaar heeft gemaakt aan Vervoerder, of het Landelijk Klachten meldpunt Taxi middels
het hiervoor bestemde klachtenformulier, welke op aanvraag kosteloos wordt toegezonden.
2. Vervoerder bevestigt de ontvangst van de schriftelijke klacht die aan haar is gericht binnen
5 werkdagen. Binnen 21 dagen na dagtekening zal Vervoerder uitspraak doen met
betrekking tot de schriftelijk ingediende klacht. Vervoerder stelt de klager schriftelijk in kennis
van haar reactie op de klacht en de conclusie(s) die hieraan verbonden zijn.
3. Indien de klager niet akkoord gaat met de schriftelijke reactie van Vervoerder en door haar
gestelde conclusie(s), kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Airport service.
4. Klachten welke ontvangen worden na voormelde termijn of waarover reeds eerder een
klacht is ingediend en waarover uitspraak is gedaan of waarover de Geschillencommissie
Airport service een bindend advies heeft uitgebracht of een minnelijke schikking tussen beide
partijen heeft bewerkstelligd, worden niet meer in behandeling genomen.
5. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien deze betrekking heeft op een
Vervoersovereenkomst waarbij Vervoerder alleen als uitvoerende partij in opdracht van
derden betrokken is, en/of deze geen betrekking heeft op het vervoer dat is verricht door
Vervoerder of diens gedragingen.
6. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen zal de klager hierover schriftelijk in
kennis gesteld worden onder vermelding van de beweegreden(en).
7. De hoogte van een eventuele financiële tegemoetkoming zal in verhouding staan met de
geleverde dienstverlening en de hoogte van het overeengekomen rittarief gekoppeld aan de
Vervoersovereenkomst, maar kan en zal deze nooit overstijgen.

1. Indien een klacht over uitvoering van Vervoersovereenkomst is ontstaan dient deze direct
kenbaar te worden gemaakt aan de Chauffeur of dient deze direct per telefoon kenbaar
gemaakt te worden aan Vervoerder. Alleen dan kunnen klachten over de
totstandkoming/uitvoering van de Vervoerovereenkomst worden behandeld mits deze
schriftelijk binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd
en kenbaar heeft gemaakt aan Vervoerder, of het Landelijk Klachten meldpunt Taxi middels
het hiervoor bestemde klachtenformulier, welke op aanvraag kosteloos wordt toegezonden.
2. Vervoerder bevestigt de ontvangst van de schriftelijke klacht die aan haar is gericht binnen
5 werkdagen. Binnen 21 dagen na dagtekening zal Vervoerder uitspraak doen met
betrekking tot de schriftelijk ingediende klacht. Vervoerder stelt de klager schriftelijk in kennis
van haar reactie op de klacht en de conclusie(s) die hieraan verbonden zijn.
3. Indien de klager niet akkoord gaat met de schriftelijke reactie van Vervoerder en door haar
gestelde conclusie(s), kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Airport service.
4. Klachten welke ontvangen worden na voormelde termijn of waarover reeds eerder een
klacht is ingediend en waarover uitspraak is gedaan of waarover de Geschillencommissie
Airport service een bindend advies heeft uitgebracht of een minnelijke schikking tussen beide
partijen heeft bewerkstelligd, worden niet meer in behandeling genomen.
5. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien deze betrekking heeft op een
Vervoersovereenkomst waarbij Vervoerder alleen als uitvoerende partij in opdracht van
derden betrokken is, en/of deze geen betrekking heeft op het vervoer dat is verricht door
Vervoerder of diens gedragingen.
6. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen zal de klager hierover schriftelijk in
kennis gesteld worden onder vermelding van de beweegreden(en).
7. De hoogte van een eventuele financiële tegemoetkoming zal in verhouding staan met de
geleverde dienstverlening en de hoogte van het overeengekomen rittarief gekoppeld aan de
Vervoersovereenkomst, maar kan en zal deze nooit overstijgen.